Cabaretgezelschap “Trijekaert” , zaterdag 20 januari, aanvang 20.00 uur. Kaarten a/d zaal ad. € 8,00 incl.consumptie

foto Trijekaart 2pg 

Jim kinne harkje nei in praatsje, in sankje, in gedichtsje en fleurige ferhaaltsjes, meast út eigen wurk.

Ofwiksele troch akkordeonmuzyk ( Aant Westra) mei allerhande bekende meisjong lietsjes.

Janneke Themmen en Klaske Kingma-Noordenbos meie hiel graach mei elkoar sjonge en muzyk meitsje,

It wichtichste foar harren is om minsken in pear noflike oerkes te besoargjen.

Dit sil seker slagje yn ùs sfearfolle Museumtsjerke.

Jimme binne tige wolkom.